Det Norske Nyrebiopsiregisteret/Kompetansesenteret for nefropatologi
   Medisinsk Avdeling/Avdeling for patologi

 
Haukeland Universitetssykehus
ÅRSRAPPORT FOR 2002

Nyrebiopsiregisteret / Kompetansesenteret for nefropatologi har drevet etter samme mal som tidligere, og rapporteringen til registeret er tilfredsstillende selv om de fleste skjema kommer noe sent, eller mangler fra enkelte sykehus.

Vi har fått  452 biopsier i år. Antall biopsier fordelt pr. innbygger har  økt i region sør, som nå har flest. For øvrig er tallene stabile fra år til år.

Der er noe manglende rapportering både på K-skjema og P-skjema. Vi vil prøve å lage et bedre K-skjema. Men der har vært en del uenighet om hvordan dette skjema skal utformes, derfor vil det ta tid før skjemaet er på plass. Vi håper imidlertid at dette skal være det  siste året vi bruker det gamle K-skjema.

Det framgår av rapporten at diagnosen benign nefrosklerose er den hyppigste tilstanden vi ser i biopsier sammen med mesangioproliferative glomerulonefritter. Disse tilstandene sees ofte sammen. For øvrig er det grunn til å merke seg at minimal change, membranoproliferativ GN og  fokal segmental sklerose forekommer i underkant av 5%, som er et lavt tall i forhold til andre land. Men det skyldes at vi biopserer  langt flere  pasienter. Membranøs nefritt er nå den hyppigste årsaken til nefrotisk syndrom. Ett kasus med diagnosen kryoglobulinemi er registrert i år. I treårs perioden vi har benyttet P-skjema som gir mulighet for registrering av kryoglobulinemi, er denne tilstanden kommet med fire ganger.
Dette er en sykdom mange hevder forekommer hyppig, men som vi sjelden diagnostiserer.

Diagrammer

Antall biopsier

Pasientenes aldersfordeling

Komplikasjoner til biopsien

Diagnoser etter kreatinin

Diagnoser ved nefrotisk syndrom

Forskning ved registeret
Bjørn Egil Vikse er i ferd med å avslutte sin doktorgrad, og der er flere potensielle kandidater som vil arbeide ved registeret. Fra utlandet har det også meldt seg  interessenter.